cieć

23 teksty – auto­rem jest cieć.

nie chcę tej przyjaźni
chcę cze­goś więcej
zrozum. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 października 2010, 20:47

-No to na ra­zie
-Nie po­dawaj mi ręki , oso­biście uważam że le­piej się wi­tać niż żeg­naćroz­mo­wa z kolegą 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 października 2010, 15:30

Mieć taką osobę , która w dob­rym mo­men­cie po­wie ci że zszedłeś
na złą drogę 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 września 2010, 13:15

te­raz tyl­ko z po­zytywną myślą przet­rwać najgorsze. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 sierpnia 2010, 17:12

w moim świecie nie ma już ciebie.
czas żebyś już się z tym pogodził.
a nie uda­wał że nic sie nie stało. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 lipca 2010, 22:17

Naj­bar­dziej bo­li to że mi­mo że jes­teś naj­lep­szy , z po­wodu włas­ne­go zda­nia , włas­nych poglądów , kłóce­nia się z tą osobą , która ma dać nag­rodę . Nie dos­ta­niesz jej cho­ciaż wiesz że jes­teś naj­lep­szy sta­rasz się ile możesz, ale jej nie dos­ta­niesz . Lecz ja nie będę uda­wać ko­goś in­ne­go żeby dos­tać głupią nagrodę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2010, 11:14

Cza­sami sa­ma siebie nie rozumiem.
Mózg mówi mi niena­widź , ser­ce mówi mi kochaj.
Prob­lem jest w tym że nie wiem co zrobić.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 lipca 2010, 23:09

nie pod­dam się będę wal­czyć do końca
aż po­wiem "stop doszłam do doskonałości"
i da­lej będę grać bo tak szyb­ko można ją stra­cić tą"doskonałość" 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 czerwca 2010, 16:11

nie klasne
i nie wytrzasnę
szczęścia

szkoda. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 maja 2010, 21:09

Cza­sami myślę so­bie po co ludzie wy­myślają różne
no­we wynalazki...
Gdy­by wszstko byłoby tak jak na początku stworze­nia świata
nie byłoby nałogów, pieniędzy i wszys­tkich niepot­rzeb­nych nam rzeczy...
Cze­mu nie mogło zos­tać tak jak było?
Wys­tar­czy oso­ba idąca obok ciebie i świat sta­je się szczęśli­wy
Więc po co cały ten kicz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 maja 2010, 19:08
cieć

jesteś tym co jesz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cieć

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność